EEN TRANSPARANT AANBOD

uFund biedt haar investeerders volledige transparantie en houdt zich aan de door de
Tax Shelterwet opgelegde regels.

ERKENNING FOD FINANCIËN

SPF_NL.png

uFund werd door het Ministerie van Financiën erkend als In Aanmerking Komende Tussenpersoon. Ze voldoet bijgevolg aan de wettelijke verplichtingen ter zake.

bekijk onze erkenning

RAADPLEEG ONS FSMA-PROSPECTUS

logo_fsma_copy.jpg

De investeerder wordt uitgenodigd om kennis te nemen van het door uFund uitgegeven prospectus dat op 26 januari 2016 door de FSMA werd goedgekeurd. In dit prospectus worden het aanbod van uFund, de hieraan verbonden risicofactoren, alsook de ingezette garanties beschreven.

download het prospectus

WAARSCHUWING

Dit Aanbod is gebaseerd op de artikelen 194ter en 194ter/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna: WIB92) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare winst ten belope van 310% van de geïnvesteerde bedragen.

De aandacht van de investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat dit Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder, met name de nv uFund. Deze verrichting is niet beperkt tot een maximaal bedrag.

Bij de weergave van de rendementen in dit document wordt bovendien geen rekening gehouden met het tijdstip van de geldstromen. Deze rendementen zijn met name afhankelijkvan het moment waarop de investeerder het fiscaal voordeel bekomt en zijn bijgevolg niet actuarieel. In functie van de aanslagvoet waaraan de investeerder is onderworpen, kunnen deze rendementen hoger, lager, of zelfs negatief zijn (tot maximum -17,57%).

RISICOFACTOREN

RISICO'S BESCHRIJVING INGEZETTE GARANTIES
Risico‘s verbonden aan uFund Risico op financiële instabiliteit van uFund - Redelijke financiële controlemechanismen die eigen zijn aan een gezond beheer
-Gestructureerde businessmodel ter beperking van het risico op faillissement
-Invoering van diverse garanties voor de investeerder, die eveneens gelden in geval van faillissement van de vennootschap
Afhankelijkheidsrisico tegenover de voornaamste zaakvoerders van de groep Umedia Beheersautonomie van elke groepsentiteit
Risico van ondermijning van de concurrentiepositie van uFund uFunds positionering is gericht op productinnovatie alsook op de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten
Risico verbonden aan de instabiliteit van de Tax Shelter-wetgeving Wetswijziging in 2016 De wijziging van artikel 194ter WIB 92 in 2016 heeft een geringe impact op de werking van het Tax Shelter-stelsel
Risico van niet-voltooiing van het werk - Due diligence voor elk werk
- Invoering van verschillende mechanismen ter garantie van de goede afloop van het werk ("completion bond", bankgaranties of verzekeringen)
Risico verbonden aan het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel Het verkrijgen van het fiscaal voordeel is afhankelijk van talrijke voorwaarden die voornamelijk verbonden zijn aan het werk en de uitgaven voor het werk. - Schriftelijke verbintenis van de (co)producenten aangaande het naleven van de voorwaarden m.b.t. de uitgaven voor het werk
- Bij de vennootschap Vander Haeghen & Co afgesloten Tax Shelter-garantie. Met deze specifieke verzekering wordt gewaarborgd dat de investeerder een bedrag ontvangt dat overeenstemt met het fiscaal voordeel dat hij niet heeft verkregen of verloren ging. Zie rubriek V van het prospectus voor de toepassingsvoorwaarden.