<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

5 redenen om in tax shelter te investeren

WAARSCHUWING

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 356% van de geïnvesteerde bedragen. De Investering omvat een aantal risico’s die in een door uFund uitgegeven prospectus (pagina’s 16 en 22) worden beschreven. De minimum investering bedraagt € 10.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,19%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 juni 2019 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden. Deze operatie is niet beperkt tot een maximaal bedrag.

Vennootschappen die in België gevestigd zijn kunnen
dankzij Tax Shelter tal van voordelen genieten:

1. Een bij wet bepaald rendement

Het rendement van een Tax Shelter-investering is vastgelegd en onafhankelijk van het succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel en een bijkomende premie. Het actuarieel rendement is afhankelijk van de specifieke situatie van de investeerder, met name van de effectieve aanslagvoet.

2. Fiscale aftrek die hoger is dan uw investering

Dankzij Tax Shelter geniet u een fiscale aftrek ten belope van 356%, oftewel 5,30% netto rendement op het geïnvesteerde bedrag. 

Concreet betekent dit dat bij een investering van € 10.000, er onmiddellijk € 35.600  in mindering kan worden gebracht van de belastbare basis van uw vennootschap.

Bovenop het fiscaal voordeel voorziet de Tax Shelter-wet eveneens in een bijkomende premie. Het niet-actuarieel rendement van deze premie bedraagt 6,52% bruto over een periode van 18 maanden1. Uw niet-actuarieel totaalrendement over diezelfde periode bedraagt dus, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, nagenoeg 9,89% netto, uitgaande van een standaard aanslagvoet.

3. Een fiscaal voordeel gedekt door een verzekering

uFund voorziet standaard en zonder bijkomende kosten een verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel alsook een reeks beschermingsmechanismen met als doel u een optimale veiligheid te bieden:

  • Due diligence en garantie van goede afloop van het werk
  • Verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel
  • Bijkomende premie op een aparte, specifieke rekening
  • Verbintenis die uFund aangaat krachtens de raamovereenkomst

Meer informatie omtrent de beschermingsmechanismen van uFund.

4. Een nauwgezette begeleiding bij elke stap van uw investering

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u en uw accountant bij in het aanbieden van een hoogstaande dienstverlening ter voorbereiding, beheer en afsluiting van uw investering, onder meer dankzij ons online platform en onze driemaandelijkse reportings. Daarnaast staan het Investor Support-team en onze fiscalisten steeds te uwer beschikking om al uw bijkomende vragen te beantwoorden en u bij te staan in de administratieve afhandeling van uw investering.

Dankzij deze allesomvattende dienstverlening kan uFund rekenen op een uitzonderlijke tevredenheidsgraad bij haar klanten. Daarnaast gaf 97% onder hen aan dat ze uFund zouden aanbevelen aan een vriend of kennis2.

Meer informatie omtrent uFunds dienstverlening.

5. Groei van de Belgische filmindustrie en de sector van de podiumkunsten

Investeren in Tax Shelter is niet alleen voordelig voor de vennootschappen, maar is ook van essentieel belang voor de groei van de Belgische filmindustrie en de sector van de podiumkunsten. De Belgische overheid besloot immers om vanaf januari 2017 de Tax Shelter-wetgeving uit te breiden naar de podiumkunsten. Door in Tax Shelter te investeren draagt u dus bij aan:

  • de ontwikkeling van de Belgische filmindustrie en de sector van de podiumkunsten
  • de economische groei en de werkgelegenheid in uw regio

1 Het nettobedrag van de premie verschilt naargelang het belastingtarief waaraan de investeerder onderworpen is. De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake in het prospectus is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 juni 2019 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, in functie van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt.

2 Onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Dedicated in april 2016: 99% van onze klanten gaf aan “eerder tevreden” of “zeer tevreden” te zijn m.b.t. de vraag “Uw algemene indruk van uFund”. 97% van onze klanten was het “helemaal eens“ of “eerder eens“ met de vraag “Zou u uFund aanbevelen aan een vriend of kennis?“.

uFund beschikt over een door de FSMA goedgekeurd prospectus van 22 januari 2019, waarin het detail van uFunds aanbod uitvoerig wordt toegelicht. Volledigheidshalve nodigen wij u graag uit om voor elke investeringsbeslissing kennis te nemen van dit prospectus.

04/02/2019

Had u graag het detail van uFunds Tax Shelter-aanbod gekend?

Download onze brochure. Deze bevat een overzicht met:

  • Een cijfervoorbeeld van een Tax Shelter-investering
  • De mechanismen en garanties die worden ingezet om uw investering te beschermen
  • De dienstverlening die gedurende de hele looptijd van uw investering wordt aangeboden