<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hoe de juiste Tax Shelter-partner kiezen?

WAARSCHUWING

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 356% van de geïnvesteerde bedragen. De Investering omvat een aantal risico’s die in een door uFund uitgegeven prospectus (pagina’s 16 en 22) worden beschreven. De minimum investering bedraagt € 10.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,19%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 juni 2019 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden. Deze operatie is niet beperkt tot een maximaal bedrag.

De keuze van de juiste Tax Shelter-partner is van cruciaal belang daar een professionele aanpak de doorslag geeft bij het verkrijgen van uw fiscaal voordeel en uw bijkomende premie. uFund wist de positie van Tax Shelter-marktleider te verwerven dankzij een aanpak gericht op het beschermen van de investering en het verstrekken van een hoogstaande dienstverlening aan haar klanten.

Dankzij het vertrouwen dat onze klanten blijven stellen in onze dienstverlening en aangeboden bescherming van de investering, kan uFund rekenen op een uitzonderlijke tevredenheidsgraad van 99%* bij haar klanten.

Dit zijn de voornaamste kenmerken van ons aanbod:

BESCHERMING VAN DE INVESTERING

uFund voorziet standaard en zonder bijkomende kosten een verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel alsook een reeks beschermingsmechanismen met als doel u een optimale veiligheid te bieden:

1. WERKEN: er worden grondige due diligences uitgevoerd voor de audiovisuele producties of podiumwerken waarin de opgehaalde fondsen worden geïnvesteerd en alle productievennootschappen zetten specifieke garanties in om de goede afloop van het werk te waarborgen. 

2. FISCAAL VOORDEEL: uFund sloot bij de vennootschap Vander Haeghen & C° een verzekering ter compensatie van het volledige of gedeeltelijke verlies van het fiscaal voordeel dat de investeerder niet verkreeg of verloor. 

3. BIJKOMENDE PREMIE: onmiddellijk na ondertekening van de Raamovereenkomst plaatst uFund het bedrag dat overeenstemt met dat van de bijkomende premie op een specifiek daartoe bestemde rekening. Deze rekening wordt geauditeerd door een bedrijfsrevisor van Umedia. 

4. UFUND: uFund verbindt zich er contractueel toe de investeerder te vergoeden indien één van bovenvermelde mechanismen niet van toepassing zou zijn.  

Meer informatie omtrent de beschermingsmechanismen van uFund.

DIENSTVERLENING AAN KLANTEN

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u en uw accountant bij in het aanbieden van een hoogstaande dienstverlening bij elke stap van uw investering. uFund staat u met name bij in de voorbereiding, het beheer en de afsluiting van uw investering. Daartoe stelt uFund al het nodige te uwer beschikking: 

- persoonlijke begeleiding door een Tax Shelter-expert uit uw regio;
- overleg met uw accountant ter bepaling van het optimaal in Tax Shelter te investeren bedrag;
- persoonlijke en beveiligde toegang tot al uw investeringsdocumenten via ons online platform;
- permanente aanwezigheid van ons Investor Support-team en experten ter zake.

Dankzij deze allesomvattende dienstverlening kan uFund rekenen op een uitzonderlijke tevredenheidsgraad bij haar klanten. Daarnaast gaf 97% onder hen aan dat ze uFund zouden aanbevelen aan een vriend of kennis*. 

Meer informatie omtrent uFunds dienstverlening.

* Onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Dedicated in april 2016: 99% van onze klanten geeft aan “eerder tevreden” of “zeer tevreden” te zijn m.b.t. de vraag “Uw algemene indruk van uFund”. 97% van onze klanten is het “helemaal eens“ of “eerder eens“ met de vraag “Zou u uFund aanbevelen aan een vriend of kennis?“. 

Raadpleeg ons prospectus alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing. Het voornaamste risico van een Tax Shelter-investering is dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel. Alle risicofactoren verbonden aan het Aanbod worden uitvoerig beschreven in Rubriek IV “Risicofactoren” van het prospectus. 

04/02/2019

Had u graag het detail van uFunds Tax Shelter-aanbod gekend?

Download onze brochure. Deze bevat een overzicht met:

  • Een cijfervoorbeeld van een Tax Shelter-investering
  • De mechanismen en garanties die worden ingezet om uw investering te beschermen
  • De dienstverlening die gedurende de hele looptijd van uw investering wordt aangeboden