<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Tax Shelter en vastklikken reserves: de FOD Financiën bevestigt compatibiliteit

19 december 2013

In een mededeling die op 18/12 is verschenen, bevestigt de FOD Financiën dat de overgangsmaatregel inzake de liquidatieboni geen invloed heeft op het vermogen van een vennootschap om tijdens hetzelfde boekjaar een Tax Shelter-investering te doen. Dit is uitstekend nieuws voor alle vennootschappen die in 2013 beide fiscale maatregelen willen combineren.

De FOD Financiën heeft deze informatie op 18 december 2013 gepubliceerd in een FAQ (klik hier).

Punt 50 van deze FAQ luidt als volgt:

Heeft de overgangsmaatregel invloed op de vrijstelling die in het kader van de tax-shelter voor de filmindustrie van toepassing kan zijn?

50. In het stelsel van de Tax Shelter wordt de vrijstelling per belastbaar tijdperk “beperkt tot 50 %, met een maximum van 750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk [...]” (art. 194ter, § 3, 1e lid, WIB 92). Als de dividenduitkering in het kader van de besproken overgangsmaatregel aangerekend wordt op de “belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk” (zie randnummer 17), dan valt het niet uit te sluiten dat de vrijstelling inzake de Tax Shelter beperkt wordt. Als er daarentegen geen aanrekening is op de “belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk”, is er geen invloed op de vrijstelling die in het kader van de Tax Shelter genoten kan worden. Dat er in voorkomend geval geen aanrekening is op de “belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk” zal moeten blijken uit de boekingen ter zake. Daarvoor wordt verwezen naar het CBN-advies 2013/17; (zie randnummer 7).

Gelieve geen rekening te houden met de tegenstrijdige informatie die door anderen werd verspreid.

Wij blijven uiteraard te uwer beschikking indien u alsnog Tax Shelter-investeringen voor het einde van dit jaar zou willen doen. Aarzel niet om ons te contacteren.