<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

REACTIE OP DE RECENTE BERICHTGEVING

6 januari 2014

Umedia reageert op de recente berichtgeving over het Tax Shelter-systeem. Hieronder volgt ons persbericht:

 

UMEDIA IS BEREID SAMEN TE WERKEN OM CONTROLES TE VERSTERKEN

 

Brussel, 6 januari 2014

Umedia reageert naar aanleiding van de persartikels die de laatste dagen zijn verschenen en waarin een mogelijk fraudegeval bij een Tax Shelter-producent en -fondsenwerver aan het licht werd gebracht. Umedia veroordeelt dit soort praktijken met klem indien blijkt dat deze daadwerkelijk werden toegepast. Maar de vennootschap wijst ook op het feit dat dit een geïsoleerd geval betreft en herinnert eraan dat er reeds een groot aantal controlemaatregelen zijn ingesteld. Tot slot wordt gewaarschuwd voor misvattingen en voorbarige conclusies. De sector heeft geen nood aan een overdreven, ondoeltreffende en gevaarlijke hervorming, maar eerder aan controle, transparantie en stabiliteit. Umedia is bereid om met de autoriteiten samen te werken teneinde een doeltreffende en gepast controlesysteem in te voeren.

 

Een gereglementeerde en gestructureerde sector die naar transparantie streeft

Binnen het huidige Tax Shelter-systeem moeten er voor dit type financiering wettelijk gezien niet minder dan vier attesten worden opgemaakt voor elke geproduceerde film. De administratie controleert elke euro die binnen dit wettelijk kader wordt uitgegeven. Bovendien gaan de gemeenschappen na of de maxima van de opgelegde uitgaven worden gerespecteerd en of de opgehaalde fondsen aan de productie worden toegewezen en dit voor zowel majoritaire, minoritaire, officiële als niet-officiële producties. Er worden dus een groot aantal controles uitgevoerd in vergelijking met om het even welke andere activiteitensector.

Serieuze fondsenwervers beperken zich echter niet tot wat er door de wet wordt opgelegd. Zij werken immers al jaren onder toezicht van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (Ruling) en de FSMA (controle van financiële operaties). Met deze bijkomende controle kan voor de investeerder volledige transparantie worden gewaarborgd.

“De transparantie en controle van de financiële operaties en het verloop ervan zijn altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest. Daarom beroepen wij ons op een externe revisor om onze rekeningen te laten controleren, maar ook om het aangeboden historisch rendement te laten attesteren of te waarborgen dat alle opbrengsten die de fondsenwerver ontvangt worden teruggestort aan de investeerders”, verduidelijkt Nadia Khamlichi, CEO van Umedia.

“Het is in ons eigen belang dat er volledige transparantie wordt gewaarborgd en dat alle noodzakelijke garanties worden ingesteld om het vertrouwen van onze investeerders niet te verliezen”, zegt Nadia Khamlichi. “Vandaar dat wij zelfs meer maatregelen nemen dan wat er door de wet wordt opgelegd. De investeerders mogen uiteraard geen risico’s lopen met betrekking tot hun verworven opbrengsten en daarom is het onze taak om hen gerust te stellen”.

Toch kunnen dit soort geïsoleerde fraudegevallen zich binnen elke sector voordoen. “Misvattingen moeten absoluut worden voorkomen. Het is niet omdat een marktspeler een frauduleus systeem opzet dat alle andere spelers op dezelfde manier te werk gaan. Diegenen die bedriegen moeten worden bestraft, maar de anderen moeten wel in alle rust kunnen blijven voortwerken”, aldus Nadia Khamlichi.

“Onze deuren staan open. Wij ontvangen graag de administratie om onze rekeningen op een transparante wijze ter beschikking te stellen. Wij zouden ook graag samen met de administratie overwegen hoe controles kunnen worden versterkt”.

 

Een versterking van de controles, de enige uitweg

Umedia wijst op de noodzaak om de controles te versterken en een meer diepgaande en systematische controle uit te voeren van alle entiteiten die fondsen werven. Concreet vraagt Umedia dat de autoriteiten het verkrijgen van een ruling verplicht stellen en pleit zij ook voor het instellen van een in Tax Shelter gespecialiseerde controlecel. Umedia veroordeelt tot slot dat de recente berichtgeving als argument wordt gebruikt ter rechtvaardiging van een grondige hervorming van het systeem: “Men wil laten uitschijnen dat met een hervorming van het systeem ontsporingen zouden kunnen worden voorkomen”, zegt Nadia Khamlichi “maar een dergelijke hervorming is misplaatst en volledig overdreven. Ook met een certificatensysteem zou niet kunnen worden vermeden dat een fondsenwerver een piramidesysteem opzet of rendementen belooft die hoger liggen dan het wettelijk vastgelegde maximum. Deze ontsporingen kunnen alleen worden aangepakt via een versterking van de controles. Het huidige Tax Shelter-systeem is een doeltreffend, gezond en goed bedacht systeem waarmee de audiovisuele sector sterk kon worden uitgebreid. Binnen de sector bestaat de noodzaak om erop toe te zien dat dit systeem als zodanig wordt toegepast, zonder dat het systeem inderhaast in zijn geheel dient te worden hervormd en de verwezenlijkingen binnen de audiovisuele sector van de laatste tien jaren op het spel worden gezet”.