<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Teken in op een Tax Shelter-investering

WAARSCHUWING

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 421% van de geïnvesteerde bedragen. De Investering omvat een aantal risico’s die in een door uFund uitgegeven prospectus (pagina’s 11 en 15) worden beschreven. De minimum investering bedraagt € 10.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan deze Aanbieding, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. In dit verband heeft de Cel Tax Shelter recent het in aanmerking komen van bepaalde in 2015 en 2016 gedane uitgaven verworpen, waaronder een deel van de bemiddelingscommissie van de Aanbieder. Het risico bestaat dat dit ook zo is voor de volgende jaren. Het zich voordoen van een dergelijke verwerping in het kader van deze Aanbieding zal niet gedekt zijn door de verzekeraar Circles Group en zal in voorkomend geval worden vergoed door de Aanbieder. Een dergelijke weigering is naar de toekomst toe evenwel eerder onwaarschijnlijk omwille van de recent gunstige uitspraak van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die oordeelde dat het commissieniveau van uFund in overeenstemming is met het wettelijk bepaald plafond. De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen waarvoor nog geen fiscaal attest werd afgeleverd en het eigen vermogen van de In Aanmerking Komende Tussenpersoon per 31/12/2019 is 22,67. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder 4,41% (1/22,67) dekt van de opgehaalde fondsen die nog niet door de administratie zijn gecontroleerd. De Aanbieder verwacht dat deze ratio zou dalen indien de Cel Tax Shelter geen rekening zou houden met de gunstige uitspraak inzake de commissie of in geval van alsnog een tegengestelde beslissing van de gerechtshoven en rechtbanken, ten aanzien van de geleden boekhoudkundige verliezen.De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat de Aanbieding geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling ervan op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. De In Aanmerking Komende Productievennootschap is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden met het oog op het verkrijgen van het Tax Shelter-Attest. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van de Aanbieding en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Elke Investeerder dient tevens kennis te nemen van het prospectus in zijn geheel alvorens een investeringsbeslissing te nemen. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie waarvan sprake in het prospectus, lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -10,98%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake in het prospectus, is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 31 december 2021 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden. Het maximaal bedrag van de Offerte bedraagt € 50.000.000.Van al de door de overheid ingevoerde maatregelen is Tax Shelter ongetwijfeld één van de meest eenvoudige, veilige en aantrekkelijke fiscale stimulansen, daar er dankzij deze stimulans een lager effectief belastingtarief kan worden genoten.

Door bij uFund in Tax Shelter te investeren, kan u rekenen op:

 1. Een niet-actuarieel rendement van nagenoeg 10% netto op 18 maanden.
 2. Een investering met een maximale veiligheid.
 3. De beste dienstverlening op de markt.

Onze simulatietool staat u alvast toe om het optimale in Tax Shelter te investeren bedrag te berekenen.

Stap 1

Uw gegevens

Stap 2

Uw resultaat

 • *Dit bedrag kan positief of negatief zijn. In geval van een negatief bedrag, volstaat het om het minteken (-) zonder spatie voor het bedrag in te vullen. Bijvoorbeeld "-10 000”.

  • Dhr.
  • Mevr.
0

Dit is het bedrag dat een Tax Shelter-investering bij uFund zou opbrengen voor uw vennootschap.

 • Geïnvesteerd bedrag :0
 • Belastingbesparing :0
 • Bijkomend rendement (bruto) :0
 • Totaal rendement (bruto) :0
 • Totaal rendement (netto) :0

Dit is een geraamd bedrag.

online intekenen

Bedankt voor uw intekeningsaanvraag!
Onze Tax Shelter-adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op teneinde uw investeringsdossier administratief af te handelen.
Stap 1
Vul ons online formulier in
Stap 2
De Tax Shelter-adviseur verantwoordelijk voor uw regio neemt contact met u op teneinde de opgegeven informatie te verwerken
Stap 3
We bezorgen u de reeds opgemaakte raamovereenkomsten
Stap 4
U bezorgt ons per post de ondertekende raamovereenkomsten
Stap 5
We volgen uw investering verder op

Had u graag bijkomende inlichtingen ontvangen?

Contacteer ons Investor Support-team via telefoon of e-mail. We beantwoorden graag al uw bijkomende vragen.
investorsupport@ufund.be
Tel. : +32(0)2 372 91 40

* Uw online intekening is pas definitief na overleg met uw Tax Shelter-adviseur en na ondertekening van de raamovereenkomsten. De Investering omvat een aantal risico’s, waaronder het voornaamste risico van het niet verkrijgen van het fiscaal voordeel. Deze risico’s worden uitvoerig besproken in het prospectus van uFund dat beschikbaar is op de website www.ufund.be. Gelieve voor elke investeringsbeslissing dit prospectus te raadplegen.