<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Documenten


uFund garandeert een volledige transparantie aan haar investeerders.

Deze documenten zijn wettelijke verplichtingen in het kader van de Tax Shelter-activiteit van de Aanbieder.

Prospectus

De investeerder wordt uitgenodigd om kennis te nemen van het door uFund uitgegeven prospectus dat op 14 maart 2023 door de FSMA werd goedgekeurd*. In dit prospectus worden het aanbod van uFund, de hieraan verbonden risicofactoren, alsook de ingezette beschermingsmechanismen en garanties beschreven.

Download het prospectus 

Erkenning van de FOD Financiën

 

uFund werd door het Ministerie van Financiën erkend als In Aanmerking Komende Tussenpersoon in het kader van het Tax Shelter-stelsel voor de productie van een audiovisueel werk en een podiumwerk.

Erkenning

* De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

Waarschuwing


Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1, 194ter/2 en 194ter/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 421% van de geïnvesteerde bedragen.

  • De Investering omvat een aantal risico’s zoals beschreven in het prospectus en zijn samenvatting (zie pagina’s 10 en 13).
  • De minimum investering bedraagt € 10.000 per boekjaar en per vennootschap.
  • De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan deze Aanbieding, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. 
  • De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen waarvoor nog geen fiscaal attest werd afgeleverd en het eigen vermogen van de In Aanmerking Komende Tussenpersoon per 31/12/2021 is 28,89. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder 2,46% (1/28,89) dekt van de opgehaalde fondsen die nog niet door de administratie zijn gecontroleerd. Per 31/12/2020 bedroeg deze verhouding 34,09 en dekte het eigen vermogen 2,93% (1/34,09) van de opgehaalde fondsen die nog niet door de Cel werden gecontroleerd.
  • De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat de Aanbieding geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling ervan op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen.
  • De In Aanmerking Komende Productievennootschap is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden met het oog op het verkrijgen van het Tax Shelter-Attest.
  • Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van de Aanbieding en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken.
  • Elke Investeerder dient tevens kennis te nemen van het prospectus in zijn geheel alvorens een investeringsbeslissing te nemen.
  • Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie waarvan sprake in het prospectus lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -5,86%).
  • De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake in het prospectus is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 juni 2023 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt. Het maximaal bedrag van de Offerte bedraagt € 50.000.000.

Risicofactoren


RISICO’S BEOORDELING BESCHERMINGSMECHANISMEN

Risico verbonden aan het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel

Gemiddeld - Schriftelijke verbintenis van de (co)producenten aangaande het naleven van de voorwaarden m.b.t. de uitgaven voor het werk
- Bij de vennootschap Circles Group afgesloten Tax Shelter verzekering. Deze verzekering dekt, in principe en onder voorbehoud van aangelegenheden verband houdende met het commissieniveau van uFund, het volledige of gedeeltelijke verlies van het fiscaal voordeel dat de investeerder niet verkreeg of verloor. We verwijzen in dit verband naar de in het prospectus beschreven verzekerbaarheidsvoorwaarden en uitsluitingen van deze verzekeringspolis
Risico van het niet-verkrijgen van de bijkomende premie Laag - Deponering door uFund van een gelijkwaardig bedrag op een specifiek daartoe bestemde rekening
- Risico enkel in geval van faillissement van uFund
Risico op financiële instabiliteit van uFund of eventueel faillissement van uFund Gemiddeld - Redelijke financiële controlemechanismen die eigen zijn aan een gezond beheer
- Gestructureerd businessmodel ter beperking van het risico op faillissement
- Invoering van diverse beschermingsmechanismen voor de investeerder, die eveneens gelden in geval van faillissement van de vennootschap
Risico verbonden aan het intrekken van de erkenningen van uFund of Umedia Production Laag De eventuele intrekking van de erkenningen heeft geen impact op de eerder ondertekende Raamovereenkomsten en aldus op het verkrijgen van het Tax Shelter-Attest voor de lopende verrichtingen.
Financiële afhankelijkheid van uFund ten aanzien van Umedia Production Laag Net als voor de financiering van podiumwerken, kan uFund als tussenpersoon optreden voor andere in aanmerking komende productievennootschappen binnen de audiovisuele sector.
Risico verbonden aan de instabiliteit van de Tax Shelter-wetgeving Laag - De laatste wijzigingen van artikel 194ter WIB92 in 2017 waren enkel bedoeld om hetzelfde niveau van belastingbesparing te behouden voor de investeerder, als gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting die vanaf aanslagjaar 2019 van toepassing is.
- De Tax Shelter-regeling werd onlangs uitgebreid naar een andere activiteitensector
Risico van niet-voltooiing van het werk Laag - Due diligence voor elk werk
- Invoering van verschillende mechanismen ter garantie van de goede afloop van het werk ("completionbond", bankgaranties of verzekeringen)
- De niet-voltooiing van het werk heeft geen enkele impact op de betaling van de bijkomende premie