<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

WAARSCHUWING

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 421% van de geïnvesteerde bedragen. De Investering omvat een aantal risico’s die in een door uFund uitgegeven prospectus (pagina’s 10 en 14) worden beschreven.

De minimum investering bedraagt € 10.000 per boekjaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan deze Aanbieding, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. In dit verband heeft de Cel Tax Shelter recent het in aanmerking komen van bepaalde in 2015 en 2016 gedane uitgaven verworpen, waaronder een deel van de bemiddelingscommissie van de Aanbieder. Het risico bestaat dat dit ook zo is voor de volgende jaren. Het zich voordoen van een dergelijke verwerping in het kader van deze Aanbieding zal niet gedekt zijn door de verzekeraar Circles Group en zal in voorkomend geval worden vergoed door de Aanbieder. Een dergelijke weigering is naar de toekomst toe evenwel eerder onwaarschijnlijk omwille van de recent gunstige uitspraak van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die oordeelde dat het commissieniveau van uFund in overeenstemming is met het wettelijk bepaald plafond.

De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen waarvoor nog geen fiscaal attest werd afgeleverd en het eigen vermogen van de In Aanmerking Komende Tussenpersoon per 31/12/2019 is 22,67. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder 4,41% (1/22,67) dekt van de opgehaalde fondsen die nog niet door de administratie zijn gecontroleerd. De Aanbieder verwacht dat deze ratio zou dalen indien de Cel Tax Shelter geen rekening zou houden met de gunstige uitspraak inzake de commissie of in geval van alsnog een tegengestelde beslissing van de gerechtshoven en rechtbanken, ten aanzien van de geleden boekhoudkundige verliezen.

De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat de Aanbieding geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling ervan op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. De In Aanmerking Komende Productievennootschap is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden met het oog op het verkrijgen van het Tax Shelter-Attest.

Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van de Aanbieding en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Elke Investeerder dient tevens kennis te nemen van het prospectus in zijn geheel alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie waarvan sprake in het prospectus lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -10,98%).

De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake in het prospectus is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 31 december 2021 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt. Het maximaal bedrag van de Offerte bedraagt € 50.000.000.

OK

WAARSCHUWING

Net als elk financieel product, houdt Tax Shelter risico’s in. Het voornaamste risico is dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen. Om dit risico in te dekken heeft uFund een verzekering afgesloten. Raadpleeg hier de beschrijving van deze risico’s alsook van de mechanismen die worden ingezet om uw investering te beschermen.

WAT IS TAX SHELTER?

Tax Shelter is een fiscale stimulans die in 2003 door de Belgische overheid werd ingevoerd en die gebaseerd is op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Deze staat bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting toe, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, hun belastingen aanzienlijk te verlagen.

In 2017 besloot de Belgische overheid om de Tax Shelter-wetgeving uit te breiden naar de podiumkunsten. Een investeerder kan dus zowel een audiovisueel werk als een podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) financieren door middel van Tax Shelter.
Lees meer

UW RENDEMENT*

Door in Tax Shelter te investeren, doet een vennootschap aan fiscale optimalisatie en wordt haar investering op twee manieren gerentabiliseerd door middel van een fiscaal voordeel en een bijkomende premie.
9,76% netto 
(11,27% bruto)
5,25% +
Fiscaal voordeel
4,51% netto (6,02% bruto)
Bijkomende premie op 18 maanden
* Onder “rendement” worden de bedragen verstaan die over de investeringsperiode worden verkregen. Het rendement is gebaseerd op de veronderstelling van een storting uiterlijk op 31 december 2021.

Lees meer

BEREKEN UW BELASTINGBESPARING

BEREKEN UW BELASTINGBESPARING

Wil u graag weten hoeveel een Tax-Shelter-investering kan opbrengen voor uw vennootschap?

Stap 1

Uw gegevens

Stap 2

Uw resultaat

 • *Dit bedrag kan positief of negatief zijn. In geval van een negatief bedrag, volstaat het om het minteken (-) zonder spatie voor het bedrag in te vullen. Bijvoorbeeld "-10 000”.

  **Elke Investeerder dient, indien nodig met de hulp van zijn raadgevers, zijn juridische en fiscale situatie na te gaan.

 • Door dit formulier in te vullen aanvaard ik om commerciële e-mails te ontvangen met betrekking tot de producten van uFund.

  • Dhr.
  • Mevr.
0

Dit is het bedrag dat een Tax Shelter-investering bij uFund zou opbrengen voor uw vennootschap.

 • Geïnvesteerd bedrag :0
 • Belastingbesparing :0
 • Bijkomend rendement (bruto) :0
 • Totaal rendement (bruto) :0
 • Totaal rendement (netto) :0

Dit is een geraamd bedrag. Maak een afspraak indien u een gedetailleerde en exacte berekening wenst te ontvangen.
Een Tax Shelter-adviseur van uFund neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Icon phoneEEN AFSPRAAK MAKEN Icon mouseIk wens online in te tekenen

uFund Aanbod

Wil u in Tax Shelter investeren?

Bij uFund spreken wij uw taal. Dit door u naast het wettelijk maximaal toegestane rendement, beschermingsmechanismen voor uw investering te bieden, bovenop een hoogstaande dienstverlening.

rendement.png

rendement

De Tax Shelter-wet voorziet in een zeer aantrekkelijk rendement van nagenoeg 10% netto op 18 maanden. Dit niet-actuarieel rendement bestaat uit twee delen:

 • Een fiscaal voordeel
 • Een bijkomende premie
Lees meer
security.png

verzekering

uFund zet standaard een reeks beschermingsmechanismen in met als doel u een optimale veiligheid te bieden, zonder bijkomende kosten:

 • Due diligence en garantie van goede afloop van het werk
 • Verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel*
 • Bijkomende premie op een aparte, specifieke rekening
 • Verbintenis van uFund en Verzekering BA Beroep
Lees meer
total_care.png

TOTAL CARE
DIENSTVERLENING

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u bij in het aanbieden van een persoonlijke begeleiding en dit bij elke stap van uw investering:

 • De voorbereiding
 • Het dagelijks beheer
 • De afsluiting van uw investering
Lees meer
* De verzekering afgesloten bij Circles Group dekt in principe en onder voorbehoud van de weigeringen omwille van het commissieniveau van uFund. Een recent gunstige uitspraak hieromtrent verklaart echter dat uFund het wettelijk bepaald plafond respecteert

UFUND: EEN TRANSPARANT AANBOD

uFund biedt haar investeerders volledige transparantie en verbindt zich ertoe de door de Tax Shelter-wet opgelegde regels na te leven.

> ERKENNING FOD FINANCIËN

uFund werd door het Ministerie van Financiën erkend als in aanmerking komende tussenpersoon. 

> PROSPECTUS

Bovendien beschikt uFund sinds 22 februari 2021 over een door de FSMA goedgekeurd* prospectus waarin het aanbod van uFund uitvoerig wordt beschreven (minimum investeringsbedrag t.w.v. € 10.000 - geldig voor de periode van 23/02/2021 tot en met 22/02/2022). Graag nodigen wij u uit dit document te raadplegen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.


download het prospectus

* De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

> WAARSCHUWING

Net als elk financieel product, houdt Tax Shelter risico’s in. Het voornaamste risico is dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen. Om dit risico in te dekken heeft uFund een verzekering afgesloten. Raadpleeg hier de beschrijving van deze risico’s alsook van de mechanismen die worden ingezet om uw investering te beschermen.

uFund, uw Tax Shelter-partner

uFund, uw Tax Shelter partner

uFund is de pionier van Tax Shelter in België. Dankzij haar innovatieve aanpak en nauwgezette afstemming op de behoeften van de investeerder, groeide de vennootschap snel uit tot marktleider. Het voortdurend combineren van financiële expertise met diepgaande kennis op het vlak van audiovisuele productie en podiumkunsten, kenmerkt dan ook uFunds unieke positie in de markt.
Meer weten

* Marktaandeel berekend op basis van de officiële cijfers van 2020 bezorgd door FOD Financiën
Maak een afspraak
Wij danken u voor uw aanvraag.
Uw Tax Shelter-adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Een afspraak maken

U wenst bijkomende toelichtingen over de mogelijkheid tot fiscale optimalisatie van uw vennootschap door middel van Tax Shelter?
Uw Tax Shelter-adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

CONTACT

Onze helpdesk beantwoordt al uw vragen.

investorsupport@ufund.be +32 (0)2 372 91 40