<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

tax Shelter

WAT IS TAX SHELTER?

Tax Shelter is een fiscale stimulans die in 2003 door de Belgische overheid werd ingevoerd. Deze staat bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting toe, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, hun belastingen aanzienlijk te verlagen.

In 2017 besloot de Belgische overheid om de Tax Shelter-wetgeving uit te breiden naar de podiumkunsten. Een investeerder kan dus zowel een audiovisueel werk als een podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) financieren door middel van Tax Shelter.

Een Tax Shelter-investering is een financiële transactie die een win-win-win situatie oplevert voor de vennootschappen, de filmindustrie of de sector van de podiumkunsten en de overheid.

DE REDENEN VAN HET SUCCES VAN TAX SHELTER

1.

2.

3.

4.

Een BELASTINGBESPARING hoger dan het geïnvesteerde bedrag

Een vast rendement van nagenoeg 10% op 18 maanden

Een VERZEKERING ter dekking van het fiscaal voordeel*

COMPATIBILITEIT met andere fiscale maatregelen (liquidatiereserve, notionele intrestaftrek, verlaagd tarief, voorafbetalingen)

* De verzekering afgesloten bij Circles Group dekt in principe en onder voorbehoud van de weigeringen
omwille van het commissieniveau van uFund. Een recent gunstige uitspraak hieromtrent verklaart echter
dat uFund het wettelijk bepaald plafond respecteert.
yves_debaty-03.png

Tax Shelter is ongetwijfeld één van de meest eenvoudige, veilige en aantrekkelijke fiscale stimulansen ter optimalisatie van het nettoresultaat van een vennootschap.

Yves Debaty, CEO van uFund

WELKE VENOOTSCHAPPEN KOMEN IN AANMERKING VOOR TAX SHELTER?

Om in aanmerking te komen voor een Tax Shelter-investering dient een vennootschap te voldoen aan de voorwaarden die in de Tax Shelter-wet zijn opgenomen.

Deze voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat:

Minimum intekening
€ 10.000
  • De investerende vennootschap is een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap die in België onderworpen is aan de belasting van niet-inwoners vennootschappen.
  • Overeenkomstig de artikelen 194ter en 194ter/1 WIB 92 mag de In Aanmerking Komende Investeerder noch een In Aanmerking Komende Productievennootschap, noch een vennootschap verbonden met een In Aanmerking Komende Productievennootschap die deelneemt aan het desbetreffende In Aanmerking Komend Werk, noch een televisieomroep zijn.
  • De belastingvrijstelling ingevolge deze investering mag niet hoger zijn dan € 2.000.000 of 50% van de belastbare gereserveerde winst (code 1080 PN van de belastingaangifte) vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve.
Maximale vrijstelling
€ 2.000.000
  • Het maximale bedrag van de investering bedraagt € 475.059 per jaar en per vennootschap.
  • Bij uFund bedraagt de minimum intekening 10.000 euro.
Opgelet: volgens de wet mogen natuurlijke personen niet genieten van de in de artikelen 194ter en 194ter/1 WIB 92 voorziene fiscale voordelen.
* Bedraagt € 1.700.000 voor elke Raamovereenkomst gesloten tijdens een boekjaar dat voor 1 januari 2020 is aangevangen

EEN win-win-win SYSTEEM

win win win nl.jpg

Kenmerkend voor Tax Shelter is dat alle betrokken partijen er voordeel uit halen: de overheid, de investeerder en de filmindustrie of de sector van de podiumkunsten.

De voordelen van dit systeem werden onder meer aangetoond in een studie van Deloitte over de impact van Tax Shelter voor de audiovisuele sector op fiscaal, economisch en cultureel vlak.

Zo geniet de investeerder een fiscaal voordeel terwijl de audiovisuele sector over fondsen beschikt die normaal gezien niet beschikbaar zouden zijn. Ten slotte ontvangt de overheid opbrengsten (gemiddeld € 1,21) voor elke in Tax Shelter geïnvesteerde euro, dankzij de in de sector gedane uitgaven (werkgelegenheid, inning van de btw, enz.).


Download het persbericht >