<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Overdracht van een Tax Shelter-investering

Overdracht van een Tax Shelter-investering

De vennootschap van een van uw klanten boekte het afgelopen boekjaar onvoldoende winst waardoor de Tax Shelter-vrijstelling gedeeltelijk dient te worden overgedragen naar volgend boekjaar? Hieronder lichten we alvast kort toe hoe het over te dragen bedrag van een Tax Shelter-investering kan worden berekend.

1. PRINCIPES

1.1  Beperking van de Tax Shelter-vrijstelling

De Tax Shelter-vrijstelling (ten belope van 421% van het geïnvesteerde bedrag) is per belastbaar tijdperk beperkt tot:
 - Enerzijds 50% van de belastbaar gereserveerde winst van het boekjaar, vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve;
- En anderzijds maximum € 2.000.000 (t.e.m. 31/12/2022, 1.000.000 vanaf 1/01/2023).

De circulaire dd. 23 december 2004 van de belastingadministratie verduidelijkt hoe in de praktijk de berekeningsbasis voor de grens van 50% overeenstemt met code 1080 PN van de aangifte in de vennootschapsbelasting, vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve.

1.2  Boekhoudkundige impact van de overdracht

Overeenkomstig advies nr. 2015/01 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, dient bij de overdracht van een investering vanaf 1 januari 2015 slechts het gedeelte van de investering waarvoor een Tax Shelter-vrijstelling kon worden verkregen te worden geboekt op een kostenrekening (#6702). Concreet betekent dit dat indien bij een aanvankelijke investering van 100 er als gevolg van de in punt 1.1. vermelde beperkingen voor 15 geen Tax Shelter-vrijstelling kon worden verkregen voor het desbetreffende boekjaar, er slechts 85 zullen worden geboekt op rekening #6702.

De belastingvrije reserve dient in elk geval te worden geboekt voor het bedrag van de totale Tax Shelter-vrijstelling (d.w.z. 421% van de geïnvesteerde fondsen). In het hierboven aangehaalde voorbeeld dient de vrijgestelde reserve dus steeds 421 te bedragen.

1.3  Fiscale impact van de overdracht

Het bedrag van de geboekte belastingvrije reserve dat niet fiscaal kan worden vrijgesteld, dient te worden opgenomen in de aangifte onder de “belastbare reserves” (code 1010). Het bedrag dat kan worden vrijgesteld, moet worden vermeld onder code 1122.

Het gedeelte van de vrijstelling dat niet kon worden benut in de loop van het boekjaar en dat kan worden overgedragen naar het volgende aanslagjaar, zal volledig worden benut tijdens datzelfde aanslagjaar voor zover er voldoende belastbare gereserveerde winst beschikbaar is. In dat geval zal het bedrag dat voorheen in de “belastbare reserves” werd opgenomen tot nul worden teruggebracht en zal een identiek bedrag worden toegevoegd aan de belastingvrije reserves (code 1122).

Indien blijkt dat er voor datzelfde aanslagjaar nog steeds onvoldoende winst is om het overgedragen gedeelte van de vrijstelling volledig te benutten, wordt het bedrag dat in het vorige aanslagjaar werd opgenomen onder de “belastbare reserves” verminderd ten belope van de maximale vrijstelling voor dat aanslagjaar en wordt het saldo opnieuw overgedragen naar het volgende aanslagjaar.

2. BEREKENING VAN DE OVERDRACHT

Overeenkomstig de hierboven uiteengezette principes en teneinde na te gaan of een vennootschap al dan niet een gedeelte van haar Tax Shelter-investering dient over te dragen, dient de volgende redenering te worden aangehouden:

  A. Belastbare gereserveerde winst (code 1080)
  B. Tijdens het boekjaar aangelegde vrijgestelde reserve
  C. Belastbare gereserveerde winst vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve (A+B)
  D. Maximale vrijstelling (C x 50%)
  E. Maximale investering (D / 421%)

Er dient aldus een eerste versie van de aangifte in de vennootschapsbelasting te worden opgesteld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de vennootschap de volledige Tax Shelter-vrijstelling kon verkrijgen (d.w.z. door het totale bedrag van de investering in rekening #6702 te boeken en de belastingvrije reserve aan te leggen).

Op basis hiervan en door toepassing van bovenstaande redenering (die door de belastingadministratie in haar berichten van wijziging wordt aangehouden), zal u het maximale bedrag van de Tax Shelter-vrijstelling kunnen bepalen.

Vervolgens dient u het bedrag van de Tax Shelter-investering opgenomen in rekening #6702 te wijzigen en slechts het gedeelte van de investering te vermelden waarvoor een vrijstelling in de loop van het boekjaar kon worden verkregen. Het saldo blijft in dat geval behouden op een overlopende rekening.

Tot slot dient de overgedragen vrijstelling te worden vermeld in de belastingaangifte via de aanleg van een belastbare reserve in code 1010. Ter herinnering, de belastingvrije reserves opgenomen onder code 1122 van de aangifte zijn slechts die waarvoor de vrijstelling kon worden verkregen. In geval van overdracht stemt het bedrag van de belastingvrije reserve dat werd opgenomen in de jaarrekeningen van de vennootschap dus niet overeen met het bedrag van de vrijgestelde reserve opgenomen in de belastingaangifte.

 

Blog

Twee door uFund gefinancierde films op het filmfestival van Cannes

Steunmaatregelen voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten

Cinema for All in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en uFund